top of page

טעימה מלומדת הבטיחות...

זוהי טעימה - החלק הראשון של סרטון ההדרכה של לומדת הבטיחות.

בסוף הצפייה בהדרכה על העובד לעבור מבחן קצר הבודק את הבנתו.

לאחר המענה על השאלון העובד ממלא את פרטיו, מאשר כי עבר את ההדרכה וחותם דיגיטלית.

המערכת תזכיר לעובד במועד כי עליו לעבור את ההדרכה ותנדנד לו עד שיבוצע.

אתם תקבלו התראה לאחר ביצוע ותוכלו לנהל את המידע בדשבורד.

לומדת בטיחות בסביבה משרדית

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה קיים חוק למסירת מידע והדרכת עובדים אשר נחקק בשנת 1999.  חוק זה מחייב את המעסיקים למסור מידע עדכני בדבר סיכונים ולבצע הדרכה שנתית לכל עובד, התואמת את תפקידו ואופן מניעת הסיכונים הקיימים בסביבת העובדה שלו. 

"מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם ...ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה... ולפחות אחת לשנה"

מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.

היתרונות בלומדה ממוחשבת :

  • מסירת מידע והבנת הסיכונים באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר

  • שילוב תמונות ושאלונים המסייעים ללמידה חוויתית

  • מעקב מוקפד על התהליך הכולל

להרחבה על החוק והעונשים לחצו כאן

bottom of page