top of page

חובות מעסיקים ביחס להדרכות עובדים בתחומים שונים בהתאם לדין

חוקים שונים מקימים חובות הנוגעות להדרכות עובדים בתחומים שונים. האחריות על
קיום הדרכות אלה היא של המעסיק (באמצעות גורמים ספציפיים, הנהלה וכו'). במקרים
מסוימים אי קיום חובת ההדרכה עלולה להוביל לחשיפה לסנקציות פליליות, אזרחיות וקנסות
בשיעורים משתנים.

כללי:

  1.  חובות מעסיקים כוללות חובה להעביר הדרכות לעובדים בתחומים שונים. ביחס לנושאי הדרכה מסוימים, החובה חלה באופן גורף לכל מעסיק/ ארגון/ מקום עבודה, וביחס לנושאים אחרים מדובר בחובה המשתנה לפי גודל המעסיק, ענף העיסוק, אופי העבודה
    וסביבתה.

  2. מקורן של חובות המעסיקים בעניין הדרכות הוא בחקיקה ספציפית בתחומים השונים ובהתאם לתקנות שתוקנו מכוחם.

פירוט חובות המעסיק לפי נושא:

מניעת הטרדה מינית

המקור ממנו נובעת חובתו של מעסיק לקיים הדרכות בדבר מניעת הטרדה מינית מצוי בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 1998 אשר הותקנו מכוחו.
 

 כל מעסיק נדרש להביא לידיעת כל העובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, להבהיר לעובדים מהן חובותיו של המעסיק לפי החוק ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות.


מעסיק אשר מעסיק מעל 25 עובדים, מחויב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי החוק, יפורטו דרכי הגשת התלונות ויפורטו דרכי הטיפול בתלונות. תקנון זה צריך להיות מפורסם במקום בולט שהעובדים נחשפים אליו.


מעסיק המעסיק 25 עובדים או פחות, ימסור לכלל עובדיו עותק מהתקנון לדוגמא אשר פורסם בתוספת לתקנות. ויפרסם את התקנון במקום בולט שהעובדים נחשפים לו.


 על מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית יחולו חובות נוספות, לרבות הבטחת קיומן של פעולות הדרכה הסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות אחת לשנה לפחות, כאשר פעולות אלו יכולות להתבצע באמצע טכנולוגי.


 על מעסיק אשר לא פרסם תקנון כאמור יוטל קנס בשיעור 1,400 ₪, וקנס בשיעור זהה לכל שבוע בו נמשכת העבירה. מעסיק אשר לא מילא את חובותיו לפי החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות מכוחו יהיה אחראי לעוולת הטרדה מינית או התנכלות ועשוי
להיות חב בפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 120,000 ש"ח.

מתעניין בלומדה למניעת הטרדה מינית - לחץ כאן

הטרדה

בטיחות

המקור ממנו נובעת חובתו של המעסיק, לקיים הדרכות בטיחות לעובדיו מצוי בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999- אשר הותקנו
מכוחו של חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954.


על מחזיק מקום עבודה – מעביד, מנהל או בעל מקום עבודה - למסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום בפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, חומר ותהליכי עבודה במקום (סעיף 2 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה).


תקנות בטיחות בעבודה קובעות חובות שונות ביחס להדרכות הבטיחות הנדרשות בהתאם לסוג העבודה ולסביבת העבודה. בין היתר, ישנן תקנות העוסקות באופן ספציפי בחשמל, עבודה בגובה, עבודות בניה וכיוצא באלו.


על מחזיק מקום עבודה לקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם על ידי בעל מקצוע מתאים ולוודא שכל עובד הבין את הסיכונים וכי הוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה (למשל באמצעות מבדק/שאלון). בנוסף, מחזיק מקום העבודה יוודא כי העובדים פועלים בהתאם להדרכה. ההדרכות יתבצעו בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה (סעיף 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה).

 

בנוסף להדרכות השנתיות, נקבעו חובות בנושאי בטיחות ספציפיים, בהם פרקי הזמן לביצוע חידוש ההסמכה הוא נמוך  מאחת לשנה, כך לדוגמא: עבודה בגובה ועבודה עם עגורנים.


בנוסף, קיימת דרישה לחלק עם קליטת העובד בארגון, חומר כתוב בשפה עברית וערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה. המעסיק ידאג כי תוכנו של המסמך יוסבר לעובד בשפה המובנת לו אם אינו שולט בשפות שבהן נמסר החומר, כך גם כאשר עובד עובר לעבוד במחלקה אחרת, או שמשתנה אופי העסקתו (תקנה 7 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה).

עוד, על המעסיק חובה לנהל פנקס הדרכה, על פי זמן וכלפי כל עובדיו, לצורך ניהול מעקב אחר ביצוע ההדרכות על מנת להבטיח את העמידה בדרישות הקבועות בתקנות (סעיף 6 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה). לשם מעקב יעיל וניהול הפנקס ניתן לעשות שימוש בתוכנות מתאימות, אשר שימוש מושכל בהן, הופך את  ניהול ההדרכות למשימה לא מסובכת.

 

מעסיק העובר על הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), דינו מאסר עד שישה חודשים או קנס בגובה של 14,400 ש"ח.

מתעניין בלומדת בטיחות - לחץ כאן

בטיחות

אבטחת מידע

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"ט – 1981 מסדיר, בין היתר, את הדינים החלים על מאגרי מידע. הכלל הוא כי כל “אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב” הם מאגר מידע, למעט מספר חריגים, כאשר מידע מוגדר בחוק כ”נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו“. 

בשנת 2017 הותקנו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז – 2017 אשר חלות על כלל מאגרי המידע העונים על הגדרת "מאגר מידע" בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. מטרת התקנות היא, בין היתר, לקדם ולהסדיר אבטחת מידע אשר מוגדרת כ"הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין".

תקנות אבטחת המידע חלות על כל המשק הישראלי וקובעות, בין היתר, כי בעל מאגר צריך לקיים הדרכות לבעלי הרשאות בנושא החובות עפ"י החוק והתקנות. ההדרכות צריכות להתבצע הן סמוך ככל האפשר למועד ההסמכה והן מדי שנתיים ויכללו, בין היתר, מידע בדבר מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה, הוראות אבטחת המידע לפי החוק והתקנות וחובות בעלי ההרשאות.

כמו כן, העלאת מודעות עובדים באמצעות הדרכות היא חיונית להשגת אבטחת מידע בארגון.

הרשות להגנת הפרטיות מפקחת על מילוי הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות אבטחת מידע. הפרת התקנות עלולה להביא להטלת סנקציה מצד הרשות, לרבות ביטול אישור ניהול המאגר (רישומו בפנקס המאגרים) ופרסום ההפרה לציבור. כמו כן, עלולה ההפרה להיות בסיס לתביעות אזרחיות, ייצוגיות ואחרות.

מעבר לכך, קיימים סקטורים ספציפיים אשר יש בהם חוקים יחודיים של אבטחת מידע, כגון במערכות סליקה פנסיוניות.
 

מתעניין בלומדה לאבטחת מידע - לחץ כאן

אבטחת מידע
bottom of page