top of page

טעימה מלומדת אבטחת המידע...

זוהי טעימה - החלק הראשון של סרטון ההדרכה של לומדת אבטחת המידע.

בסוף הצפייה בהדרכה על העובד לעבור מבחן קצר הבודק את הבנתו.

לאחר המענה על השאלון העובד ממלא את פרטיו, מאשר כי עבר את ההדרכה וחותם דיגיטלית.

המערכת תזכיר לעובד במועד כי עליו לעבור את ההדרכה ותנדנד לו עד שיבוצע.

אתם תקבלו התראה לאחר ביצוע ותוכלו לנהל את המידע בדשבורד.

לומדת אבטחת מידע

משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטית קבעו תקנות הנוגעות להדרכות בנושא אבטחת מידע בארגון. בתקנות אלו מצוין כי לנוכח העובדה שהגורם האנושי מהווה גורם סיכון משמעותי בתחום אבטחת המידע, על ארגון לקיים פעילות הדרכה תקופתית לבעלי הגישה ולבעלי ההרשאות למאגרי מידע, בדבר הוראות אבטחת המידע, שנגזרות  מחוק הגנת הפרטיות.  

מהו חוק הגנת הפרטיות?
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. הוא מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. נקבע בו שהפגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית - המאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין, וכן עבירה פלילית - שעונשה המקסימלי 5 שנות מאסר. בנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של מאגרי מידע הכוללים מידע פרטי ורגיש, וכן קובע שראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, אלא באישור בית המשפט.


מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.

היתרונות בלומדה ממוחשבת :

מסירת מידע והבנת הנושא באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר

שילוב תמונות ושאלונים המסייעים ללמידה חווייתית

מעקב מוקפד על התהליך הכולל
 

להרחבה על החוק והעונשים לחצו כאן

bottom of page